Leveringsvoorwaarden betreffende cursussen

Algemene leveringsvoorwaarden betreffende cursussen Impact Styling Academy

Artikel 1: geldigheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn geldig op alle cursussen die worden verzorgd door Impact Styling Academy op locatie danwel online. Hierna te noemen: Impact Styling Academy.
 • Bijzondere van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: definities

 • Impact Styling Academy is een particulier opleidingsinstituut dat cursussen verzorgd op het gebied van o.a. kleuranalyses, visagie en kledinganalyses.
 • Een cursist is een deelnemer aan een door Impact Styling Academy georganiseerde cursus.
 • Een cursus bestaat uit één of meer online modules danwel bijeenkomsten van een dag(deel), waarop via planmatige wijze lessen en/of instructies worden gegeven, praktische en/of theoretische trainingen worden gegeven of studiegroepachtige activiteiten worden verzorgd.

Artikel 3: aanmelden

 • Men kan zich uitsluitend schriftelijk aanmelden voor een cursus door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier per post of per mail te verzenden. Cursisten ontvangen een schriftelijk bewijs van inschrijving, waarin een vermoedelijke startdatum van de cursus wordt gegeven.
 • Om de kwaliteit te waarborgen is aan elke cursus een maximum aantal deelnemers verbonden. Plaatsing voor een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding, waarbij de datum van ontvangst bepalend is. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. Deelnemers krijgen hiervan bericht.
 • Cursistengegevens worden op een cursistenoverzicht geplaatst, tenzij men daar bij inschrijving in verband met privacyoverwegingen uit eigen beweging bezwaar tegen maakt.
 • Impact Styling Academy behoudt zich het recht om aanmeldingen van deelnemers te weigeren.
 • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist de leveringsvoorwaarden van Impact Styling Academy te hebben ontvangen, te kennen en te aanvaarden.

Artikel 4: kosten

 • De opleidingskosten zijn excl. BTW. maar inclusief de benodigde materialen.
 • De opleidingen zijn niet vrijgesteld van BTW.

 

Artikel 5: betalingsvoorwaarden

 • De kosten voor deelname aan de cursus zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling dient te geschieden op of vóór de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 • Het is mogelijk om schriftelijk een betalingsregeling aan te vragen. Het is aan Impact Styling Academy om dit verzoek te honoreren of te weigeren. Als Impact Styling Academy instemt met dit verzoek wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging dient als enig bewijs voor de gemaakte afspraken.
 • Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Impact Styling Academy het recht de deelnemer de toelating tot de cursus te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.
 • Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 6: Annuleringen

 • Annulering van een cursus kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend plaatsvinden. De datum van binnenkomst geldt als opzegtermijn van de annulering. Impact Styling Academy bevestigt schriftelijk de annulering van een cursist.
 • Afhankelijk van de datum van binnenkomst worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • Tot 6 weken voor aanvang van de cursus: € 50,00 administratiekosten
 • vanaf 6 weken tot 3 weken voor aanvang van de cursus: 50% van het cursusgeld
 • vanaf 3 weken voor aanvang van de cursus: 100% van het cursusgeld
  • Na aanvang van de cursus kan er niet meer geannuleerd worden en zal geen terugbetaling van het cursusgeld plaatsvinden. Indien er sprake is van overmacht (bv. overlijden, oorlog, natuurramp) zal een verzoek tot terugbetaling aan de directie worden voorgelegd.
  • Verzuim van één of meerdere lessen door de cursist geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld.
  • Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en direct opeisbaar.

Artikel 7: oefendagen

 • Cursisten ontvangen voor aanvang van de cursus een overzicht met mogelijke oefendagen, die zij zelf kunnen inplannen. Daarnaast kan er in overleg met de cursist online oefensessies worden ingepland.
 • Impact Styling Academy behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in datum, plaats en tijd van de cursus.
 • Als er voor een oefendag (minder dan 2) te weinig aanmeldingen zijn, ter beoordeling van Impact Styling Academy, heeft zij het recht om voor aanvang de oefendag te annuleren. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan minimaal 1 week voor aanvang van de oefendag schriftelijk bericht.
 • Bij ziekte of verhindering van een docent zoekt Impact Styling Academy gelijkwaardige vervanging. Als dit niet mogelijk is, komt Impact Styling Academy met alternatieve data.
 • Impact Styling Academy levert de cursus waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de website en/of opleidingsbrochure staat vermeld. De cursus zal naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

 

Artikel 8: examen

 • Per module wordt aangegeven of er voor de betreffende cursus een examen afgenomen wordt. De wijze van dit examen wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt. Het examen vormt een verplicht onderdeel van de cursus.
 • Indien voor alle onderdelen van het examen een voldoende resultaat is behaald zal de cursist een certificaat ontvangen. Deze kwalificatie is ter beoordeling aan Impact Styling Academy.
 • Indien voor één of meerdere onderdelen geen voldoende resultaat is behaald kan er eenmalig kosteloos herexamen afgenomen worden.

 

Artikel 9: Rechten en aansprakelijkheid

 • Het auteursrecht op het voor de cursus ter beschikking gesteld materiaal behoort bij Impact Styling Academy.
 • Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Styling Academy.
 • De naam of een gedeelte van de naam Impact Styling Academy mag in geen enkele situatie en op geen enkele wijze, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
 • Voor elke handeling die in strijd is met het in 9.1, 9.2 en 9.3 gestelde, wordt een boete geheven van € 5.000 onverminderd het recht van Impact Styling Academy om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 • Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor wat de cursist na de cursus met de opgedane kennis doet.

Artikel 10: Overige bepalingen

 • Impact Styling Academy heeft op basis van ervaring en onderzoek voor een bepaald kleurensysteem gekozen
 • Op dit kleurensysteem en bijhorende kleurenwaaiers rust auteursrecht, zoals beschreven in artikel 9 van deze leveringsvoorwaarden.
 • De inhoud van de cursus voor kleurstyliste is gebaseerd op het in artikel 10.1 gebruikte kleurensysteem.